Etiska riktlinjer

Det ligger i såväl lärares som studenters intresse att bidra till en öppen atmosfär som kännetecknas av tillit och ömsesidigt förtroende liksom av hög kvalitet och ansvarstagande i arbetet. Det innebär bland annat att det man redovisar som sitt eget arbete också ska vara det; om andra bidragit till arbetet, så redovisar man även detta. Stockholms universitets etiska riktlinjer omfattar i stor del om hur examination utförs och fusk och plagiat.

>> Etiska riktlinjer  Etiska riktlinjer (128 Kb)

När du tagit del av dessa så ska du som student signera överenskommelsen som du kan hitta här

>> Överenskommelse etiska riktlinjer (68 Kb)

Skicka eller lämna in den signerade överenskommelsen till Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition på kemi@su.se . Scannad eller fotad version går bra. Som student vid Stockholms universitet så behöver du bara lämna in överenskommelsen en gång.

 

Fusk och plagiering

Kemiska sektionen liksom universitetsledningen ser mycket allvarligt på fusk och plagiat och alla misstankar kommer anmälas till prefekt eller studierektor på institutionen. Prefekt/studierektor kommer utreda det inträffade och om misstanken kvarstår lämna en anmälan till rektor och disciplinnämnden.

Skillnaden mellan plagiering och fusk: Plagiering definieras vanligen som att lämna in någon annans arbete som sitt eget. Fusk kan ske på många sätt, men i det här sammanhanget kan det beskrivas som plagiering som inbegriper ett försök att vilseleda.

Att kopiera text från någon annan, skriva om den och sen lämna in med ens eget namn på, är plagiering. Plagiering kan leda till varning eller avstängning upp till 6 månader.

Plagiat

Plagiat innebär att imitera eller kopiera någon annans text eller idé utan att tala om varifrån de kommer. Inlämnade examinationsuppgifter, tex grupparbeten, tentor, labbrapporter etc, ska skrivas med egna ord och bygga på egen analys och egna reflektioner kring ämnet. Att uttrycka sina idéer med egna ord är en del av inlärnings-processen och förbättrar förmågan att tänka självständigt. 

När du redogör för andras texter eller idéer måste det vara klart för läsaren att du citerar eller refererar till någon annan och var du har hämtat informationen. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken (eller i blockcitat vid längre utdrag) och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Tänk på att även i muntliga redovisningar använda egna formuleringar. Alla arbeten du citerar eller refererar till ska redovisas.

• För böcker ange: författare; utgivningsår; titel (kursiverat); utgivningsort; förlag och sida/sidor.
• För artiklar utgivna i tidskrifter ange: författare; utgivningsår; titel; namn och nummer på tidskriften (kursiverat) och sida/sidor.
• För artiklar utgivna i symposie-, konferens- eller samlingsvolymer ange: författare; utgivningsår; titel; namn på redaktören/-erna följt av beteckningen (red.); titel på volymen (kursiverat); utgivningsort; förlag och sida/sidor.
• För material nedladdat från internet som inte kan ordnas i kategorierna ovan ange: författare; titel, internetadress; nedladdningsdatum

Om du känner dig osäker på vad som räknas som plagiat fråga din lärare eller din labbassistent. Misstänkta plagiatfall anmäls till disciplinnämnden och kan leda till avstängning. För ytterligare information se Regelboken - Bok 2

Fusk

Det finns studenter som köper, stjäl, kopierar eller på andra sätt förfalskar sina akademiska ”arbeten”. Personer som fuskar är medvetna om att detta är otillåtet och kan ha haft många tillfällen att lära sig Stockholms universitets regler och många möjligheter att utveckla sina akademiska färdigheter.

Vid allvarliga fall av försök till vilseledande kan en student bli avstängd från universitetet i upp till sex månader. Även kortare avstängningar kan ge allvarliga följder för studentens fortsatta studier, genom att avstängningen kan resultera i indragna studiemedel.

Disciplinära åtgärder

Ur Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (www.regelboken.su.se):

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan

(Se 10 kap 1 § högskoleförordningen, HF).

Om en student utsätter en annan student eller en arbetstagare vid universitet för trakasserier (till exempel sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av religion, kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder) ska disciplinära åtgärder vidtas mot denne student. ( Se bland annat 6 § lagen om likabehandling av studenter).

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen begåtts.

Att observera är att vissa former av fusk, till exempel urkundsförfalskning eller osant intygande, faller under brottsbalken och kan därmed även föranleda åtal.

 

Kemiska sektionens uppförandekod

Kemiska sektionen vill erbjuda dig en bra utbildning och en god studiemiljö där du får med dig teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter in i yrkeslivet. Därför är det mycket viktigt att du redan nu har ett professionellt förhållningssätt till dina studier, studiekamrater, lärare och övrig personal vid Kemiska sektionen. Kemiska sektionens uppförandekod grundar sig på våra värderingar om hänsyn, rättvisa och öppenhet och utgår från Etisk vägledning (Dnr SU 609-2721-07) samt Naturvetenskapliga fakultetens Etiska riktlinjer. I den andan vill vi klargöra några av de delar som förväntas av dig under din studietid vid Kemiska sektionen.

Som student vid Kemiska sektionen kommer jag följa dessa punkter:

•    Jag förstår att alla studenter och anställda vid Kemiska sektionen har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

•    Jag visar respekt för andras olikheter och åsikter och mitt förhållningssätt skall präglas av tolerans. Jag kommer bidra till en respektfull och inkluderande arbetsmiljö och studiemiljö fri från trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande beteenden. 

•    Jag föregår alltid med gott exempel och har ett professionellt bemötande i möten och i min kommunikation. Nedsättande skämt, kränkande eller aggressiva kommentarer tillhör inte en god studiemiljö eller arbetsmiljö. Detta gäller också kontakter via e-post, kursvärderingar, liksom för alla studierelaterade aktiviteter exempelvis studentpubar, öppna föreläsningar, studiebesök och möten i studentkårens regi.

•    Jag själv, liksom varje student och anställd har ett eget ansvar att i alla möten behandla andra med respekt samt främja en trygg och fördomsfri studiemiljö och arbetsmiljö. Detta innebär till exempel att inte avbryta den som talar under en föreläsning, att diskutera sakligt utan personangrepp, att framföra kritik så den blir konstruktiv och berikar studiemiljön. 

•    Jag är medveten om att komma i tid till föreläsningar, laborationer och gemensamma aktiviteter är att visa grundläggande hänsyn till lärare och studiekamrater. 

•    Jag visar hänsyn till mina lärare och studiekamrater genom att lämna in mina laborationsrapporter i tid enligt angivna tidsramar. En missad inlämning under kursens gång kan leda till en underkänd laborationskurs och fördröjning på upp till ett år när kursen går igen.

•    Jag kommer visa gott omdöme vid hantering av kemikalier som används vid Kemiska sektionen i enlighet med säkerhet och riskbedömningar.

•    Jag förstår att förvaring och handskande med kemikalier på ett säkert sätt är en grundsten i allt kemikaliearbete. Förtäring av mat, dryck, tuggummi etc. får ej förekomma på i laborationssalarna. Detta gäller också snus. 

•    Jag är medveten om att diskriminering enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling samt brott mot Kemiska sektionens uppförandekod kan medföra disciplinära åtgärder.
 

Handläggningsordning vid påtalad diskriminering av student vid kemiska sektionen

Handlingar som påverkar en enskild negativt, som gör att personen kan hamna utanför gemenskapen på eller får sina möjligheter att göra en bra insats försvårade, kan vara trakasserier enligt diskrimineringslagen eller kränkande särbehandling/mobbning.

Om du upplever att du har blivit utsatt för diskriminering, trakasserier etc så läs noga igenom informationen i pfd-filen nedan och kontakta någon anställd vid Stockholms universitet som du har förtroende för. När misstänkta trakasserier påtalas ska enskilda samtal hållas med berörda parter för att fastställa vad som har hänt. Om det efter samtalen fortfarande kan finnas anledning att klargöra om diskriminering har förekommit ska en utredning av omständigheterna genomföras av universitetets jämlikhetssamordnare. Är det möjligt att det som har inträffat kan vara kränkande särbehandling ska en utredning av omständigheterna genomföras av institutionen. 
Beslut om diskrimineringsärenden fattas av rektor. Prefekten ska följa upp ärendet genom att kontakta den anmälande parten inom en bestämd och angiven tid, för att försäkra sig om att beteendet har upphört. Om så inte är fallet ska universitetets jämlikhetssamordnare kontaktas för vidare åtgärder. 

Handlingsplan vid diskriminering (298 Kb)