Mitt universitet

I universitetets studentportal ”Mitt universitet” hittar du länkar till en mängd tjänster som du som student behöver, bland andra Mina studier, Kontohantering och Mondo. Under "Mina studier" kan du registrera dig, ändra dina adressuppgifter, skriva ut intyg, anmäla dig till omtentor, ansöka om examen med mera. Via "Kontohantering" kan du administrera ditt universitetskonto, t ex aktivera trådlöst nät (eduroam), omdirigera e-post.  Du får också tillgång till läroplattformerna Mondo och Athena, som används i undervisningen.  För att kunna logga in på Mina studier, Mondo, Athena och Kontohantering behöver du ha aktiverat ditt universitetskonto. Notera att Kemiska sektionen är i en övergångsfas där Mondo ska bytas ut mot Athena. Därför kan det komma sig att några av dina kurser använder sig av Mondo och några av Athena. Din kursansvarige kommer informera om vilket som gäller.

 

E-post för studenter

Alla som aktiverar sitt universitetskonto får en studentmejladress. Universitetskontot kan dock inte användas för att skicka och läsa mejl, utan du måste omdirigera e-post från universitetet till ditt privata e-postkonto, eller till ditt Office365, vilket ingår i ditt studentkonto. Detta gör du via Mitt universitet, kontohantering eller under följande adress: https://kontohantering.su.se. Du måste vara inloggad på universitetskontot för att kunna hantera ditt e-postkonto.

Alla studenter måste omdirigera sin e-post till sin privata adress för att inte missa viktig information.

Läs mer om E-post för studenter

Registrering

På de flesta grundkurser tillämpas det s k webbregistrering, vilket innebär att du själv i webbtjänsten Mina studier, kursregistrerar dig. För att nå Mina studier måste du ha aktiverat ditt universitetskonto, se http://aktivera.su.se/. På kurser där webbregistrering inte tillämpas, registreras deltagare enligt uppropslistan av administratörer .

Webbregistrering:

Du registrerar dig i regel själv till grundkurser via ditt universitetskonto. För att kunna göra detta måste du först aktivera ditt universitetskonto (se ovan). Du registrerar dig enligt följande:

1. Gå till http://www.mitt.su.se/.
2. Välj Mina studier.
3. Skriv in lösenordet för ditt universitetskonto och logga in.
4. När du loggat in väljer du "Mina kurser".
5. Klicka i rutan till höger om kursens namn  och klicka på knappen "Registrera mig på valda kurser".
6. Du är nu registrerad.

Behöver du mer hjälp med registrering? Se videoguide här.

Omregistrering

Om du vill gå om en kurs d.v.s bli omregistrerad, så måste du kontakta Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition ca en vecka innan kursstart. Omregistrering sker i mån av plats och om behörigheten till kursen är uppfylld. Våra föreläsningar är inte öppna för allmänheten och man får inte delta i laborationer så vida man inte är registrerad på den kurs som går. För vissa kurser är intresset för omregistrering stort och då tas det även hänsyn till antal omregistreringar, vilka moment studenten vill delta i (t.ex. hela kursen, bara föreläsnignar och klara tentan eller bara laborationerna) samt när man gick kursen senast. 

Närvaro

För dina studier vid Kemiska sektionen gäller ofta obligatorisk närvaro. Deltagande i laborationer, seminarier mm är obligatorisk. Det är kursansvarige, som från fall till fall avgör om eventuell frånvaro kan accepteras eller inte.

Upprop för kurser är obligatoriska om inte annat anges. Om du inte kan närvara vid uppropet så måste du, i god tid innan, meddela kursansvarige eller Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition. Om du inte kontaktar oss och uteblir från uppropet så kan din plats gå till en student på reservlistan.

Studier vid Kemiska sektionen är nästan uteslutande heltidsstudier. Det betyder att studenter ofta har schemalagd undervisning från morgon till sen eftermiddag. Då studietakten är mycket hög kan även en liten frånvaro medföra stora problem för fortsatta studier. Föreläsningarna är i regel inte obligatoriska, men av lång erfarenhet vet vi att studenter som har hög närvaro på föreläsningar i mycket större grad klarar sina studier än studenter med låg närvaro. Frånvaro från obligatoriska moment kan inte alltid tas igen under kursens gång. Ofta behöver man vänta tills nästa gång kursen går och då får man delta i mån av plats.

Om du på grund av akut sjukdom eller liknande är tvungen att stanna hemma mer än någon dag så bör du omgående kontakta kursansvarige eller studievägledare vid Kemiska sektionen.

Återuppta studier efter längre tids frånvaro

För att du i största möjliga mån ska kunna behålla din plats inom ditt program måste du följa normal studietakt. Om du är frånvarande under en längre tid, som en hel kurs, kan du inte automatiskt återuppta dina studier efter frånvaron. Många av våra kurser har förkunskapskrav som måste uppfyllas för tillträde. Om du vill återuppta dina studier efter en längre tids frånvaro så måste du kontakta studievägledaren vid Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition minst fyra veckor innan kursstart. Du kan då få tillträde i mån av plats.

Studieavbrott eller uppehåll

Om du behöver avbryta dina studier så bör du kontakta studievägledaren vid Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition så avbrottet eller uppehållet kan administreras.

Passerkort/datasalskort

Passerkort (datasalskort) får alla studenter på KÖL hämta ut på Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition. Med detta kort får du tillträde till datorsalen och studentpentryt.

Följande gäller för datasalskortet:

  • det ska lämnas tillbaka på studentexpeditionen när du avslutar dina studier på  KÖL eller om du avbryter studierna under terminen
  • anmäl förlust till studentexpeditionen, så det kan spärras
  • är giltigt en termin/ett läsår, beroende på vilken utbildning du läser
  • måste uppdateras på studentexpeditionen vid höstterminsstarten

Datorsalen

KÖLs datorsal ligger i K-huset på plan 3. Den är enbart avsedd för kemistudenter. För inloggning på datorerna krävs universitetskonto. Salen är öppen 8.00 – 22.00 vardagar.

Studentpentryt

Studentpentryt på KÖL ligger i M-huset plan 3. Här finns mikrovågsugnar och kylskåp. För allas trevnad är det viktigt att du håller god ordning, diskar och plockar undan efter dig.

Klädskåp

Klädskåp finns i M-huset plan 3. Alla studenter på kandidatnivå kan kvittera ut ett skåp på studentexpeditionen, hänglås måste du själv ta med. Förvara inga värdesaker i skåpet.
Utkvitterat skåp ska alltid hållas låst, annars finns det risk att det utnyttjas av obehöriga. När du inte längre behöver ditt skåp, säg till på studentexpeditionen.

Du kan behålla ditt skåp hela läsåret om du läser kemi. Innan sommaruppehållet skall alla skåp tömmas för att kunna städas under sommaren.
OBS! Låsta skåp som ej kvitterats ut på studentexpeditionen klippes upp och tömmes.

Kopiering

Som student på KÖL får du använda kopiatorn på studentexpeditionen för kopiering av material från läraren, tentor och dylikt.

Kursinformation

Studier i kemi består uteslutande av teoretiska och praktiska moment. För att bli godkänd på en kurs måste alla kursmålen uppfyllas i varje moment. Kursmål för din kurs kan du finna i kursplanen. Basinformation om kurser, som scheman,  kursplaner, betygskriterier mm hittar du här. De flesta kurser har mer kursmaterial för de som är registrerade på kursen i läroplattformen Mondo eller Athena.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen för vår kemiutbildning är nästan uteslutande på engelska. Du har dock alltid rätt att skriva dina laborationer eller tentasvar på svenska. 

Lokaler

Föreläsningssalar och laboratorier på KÖL heter t.ex K438, där K anger att salen ligger i K-huset och 4 anger planet.

Laborationer

Laborationer är obligatoriska moment. Om du inte kan närvara så måste du lösa detta med din labb-assistent.

För att bli godkänd på den praktiska delen av en kurs så behöver du kunna förstå komplexa muntliga och skriftliga instruktioner som ges på svenska eller engelska. Du ska självständigt kunna utföra, sammanställa och redovisa ditt laborativa arbete inom angivna tidsramar. Redovisning görs ofta skriftligt och ibland muntligt i grupp eller individuellt. 

Att arbeta med kemi kräver experimentell färdighet. Att plugga kemi på Kemiska sektionen innebär att du får både det och gedigen teoretisk kunskap.

Labbrock och skyddsglasögon 

Vid arbete i laboratorierna ska du använda labbrock och skyddsglasögon.

  • Dessa kvitteras ut vid första labbtillfället. Tänk på att använda glasögon på labb, linser är inte tillåtna.
  • När du avslutar dina kemistudier ska skyddsglasögon och labbrock återlämnas. 
  • Som student vid Kemiska sektionen så förväntas du visa gott omdöme vid hantering av kemikalier som används. Förvaring och handskande med kemikalier på ett säkert sätt är en grundsten i allt kemikaliearbete. Förtäring av mat, dryck, tuggummi etc. får ej förekomma på i laborationssalarna. Detta gäller också snus.

Tentamen

Varje kurs/moment avslutas normalt med ett skriftligt prov, tentamen. Vid
skriftlig tentamen gäller vissa etiska riktlinjer och regler som det är viktigt att du tar del av.
Notera att det är viktigt att komma i tid till tentamen.

Anonyma tentamina. Sedan höstterminen 2009 tillämpas anonyma tentor vid Stockholms universitet. Anonyma tentor betyder att ditt namn och personnummer inte visas för den som rättar tentan och sätter betyg. Istället identifieras du med en kod – anonymkod – som gäller för just dig, vid just detta tentamenstillfälle. Vid nästa anonyma tenta kommer du att få en annan kod.

Anonymkoden visas på webbsidan i Ladok, https://www.student.ladok.se/student/loggain när du anmält dig. Du får också ett e-postmeddelande med anonymkoden. OBS! Ta med din anonymkod till skrivningen!

Ordinarie tentamina är för dem som deltar i undervisningen och är registrerade på kursen. Du måste anmäla dig själv till ordinarie tentamenstillfälle via Mina studier, anmälan öppnar två veckor före tentan och stänger tre dagar innan. 

Omtentamina Sker oftast ca 6 veckor efter ordinarie tentamen. Du måste anmäla dig via Mina studier. Tentamen ställs in om ingen har anmält sig före sista anmälningsdatum. 

Uppsamlingstentamina utöver en ordinarie tentamen och ett omtentatillfälle brukar det finnas en omtentaperiod i augusti. Du måste anmäla dig via Mina studier. Om ingen har anmält sig före sista anmälningsdatum, ställs tentan in. Datum för uppsamlingstentor finns här:

https://www.kemi.su.se/utbildning/tentamen/uppsamlingstentor-augusti-2019-1.393162

Så snart resultatet är inlagt i Ladok, kan du se ditt resultat via https://www.student.ladok.se/student/loggain.


Avhämtning av tentor sker på Kemiska sektionens kansli & studentexpeditionen om inget annat anges. Om du vill få bedömningen av tentamen omprövad, får tentan inte hämtas ut från expeditionen, utan du måste kontakta ansvarig lärare så fort som möjligt. När du tittat igenom din tenta på expeditionen, skriver du under en lista att du hämtat ut den.
Tentamensschema - rullande schema 6 månader framåt hittar du här.

Poängrapportering

De flesta kurser består av en teoridel och en laborationsdel, när en del är klar rapporteras den in i universitetets studiedokumentationssystem, Ladok.

Studieintyg/ registreringsintyg/ Ladokutdrag

Uppgifter om dina studier registreras i universitetets studiedokumentationssystem, Ladok. Du kan ta del av dina uppgifter via studentportal, LADOK - Mina studier, eller hämta ett utdrag på studentexpeditionen.
Om någon uppgift saknas eller är fel, ska du vända dig till Kemiska sektionens kansli & studentexpeditionen och eller den berörda institutionen.

Universitetskonto

Som student vid Stockholms universitet får du via universitetskontot tillgång till ett paket av IT-tjänster, t ex e-post, e-resurser, trådlöst Internet och studentdatorsalar.

Läs mer här om hur du aktiverar ditt universitetskonto »Länk till aktivering av universitetskonto

Det är obligatoriskt för samtliga studenter i kemi att aktivera sitt universitetskonto.

Läs mer här om hur du aktiverar ditt universitetskonto.

Har du glömt lösenordet till ditt universitetskonto?

IT-support för studenter

Studenter med IT-problem hänvisar vi till infocenter i Studenthuset

För IT-support gå till su.se/serviceportalen

Där hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen

Diskriminering

I bifogat dokument finns information om hur vi hanterar diskriminering inom KÖL, dokumentet är under uppdatering för att gälla hela Kemiska sektionen. Handlingsordning, trakasserier av studenter

Fusk och plagering

Kemiska sektionen ser mycket allvarligt på fusk och plagiering. Om någon ertappats eller misstänks fuska anmäls detta till den berörda institutionens studierektor, som därefter rapporterar till rektor. Rektor avgör sedan om ärendet ska gå vidare till universitetets disciplinnämnd. Påvisat fusk kan leda till avstängning på kortare eller längre tid.

-->Om du blir misstänkt för fusk och plagiering

Kåren

För att bli medlem SUS behöver student vara registrerad om minst 1hp gällande termin. För att få tillgång till SL/SJ-rabatten krävs att student är registrerad på minst 22,5 hp/termin. Mer info på SUS webbplats, http://sus.su.se/medlemskap

Tillgodoräknande

Om du vill tillgodoräkna dig moment på kurs, eller hela kurser från annat svenskt lärosäte, måste du kontakta oss i god tid före terminsstart.

Detsamma gäller om du studerat utomlands.

Vid terminsstart och kursstart har vi en mycket hög arbetsbelastning, och ett beslut om tillgodoräknande kan dröja. 

Innan något beslut tagits så är det viktigt att du deltar i alla moment på kursen. Fyll i Ansökan om tillgodoräknande (195 Kb) och skicka detta till exp@kol.su.se.

Kom ihåg att det är studentens ansvar att bifoga material underlag för tillgodoräknande.

Nedsatt hörsel

Hörselslinga finns i den stora hörsalen Magnélisalen och fungerar för hörapparater med T-slinga. Många, men inte alla, större grundkurser ges i Magnélisalen under höstterminen. Om du har frågor om hörselslingan kontakta Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition.

Särskilt stöd

Om du är i behov av särskilt stöd för att kunna fullfölja dina studier så måste du kontakta samordnare för särskilt pedagogiskt stöd vid Stockholms universitet. Du kan läsa mer om deras jobb och det stöd SU kan bistå med här

https://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning

Kemiska sektionen kommer så gott vi kan erbjuda lösningar för studenter med beviljat och rekommenderat stöd. Om du fått stöd beviljat eller rekommenderat så vill vi att du god tid innan kursstart kommer till Kemiska sektionens kansli & studentexpedition så vi kan bistå dig.

Inför tentan är det viktigt att du kontaktar oss senast 2 veckor före om examinationen ska genomföras med stöd så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Inkommer anmälan senare kan vi inte garantera att examinationen kan genomföras som önskas.

Du måste på vanligt sätt anmäla dig till tentan via ladok. 

Kemiska sektionen arbetar för att ha en tillgänglig studiemiljö för alla. Samtidigt måste det laborativa arbetet i våra kurser kunna utföras på ett säkert och med minimal risk för både studenter och anställda. Om du funderar på att studera kemi och har en fysisk funktionsnedsättning så är du välkommen att kontakta studievägledaren på Kemiska sektionen för att beställa tid för att besöka våra lokaler för att bilda dig en egen uppfattning.

Säkerhetsskrivning

Det laborativa arbetet kan innebära att du ska kunna handskas med kemikalier som i vissa fall kan vara frätande eller brandfarliga. Laborationsarbetet kan också innebära hantering av känsliga instrument och glasvaror.

De flesta kemikurser inleds därför med en säkerhetsskrivning. Du måste ha godkänt på denna skrivning för att få labba. Har du inte klarat säkerhetsskrivningen så får du inte vistas på labb