Vi förväntar oss att du behärskar alla aspekter av din gymnasiekemi när du börjar Grundläggande kemi. I det här kompendiet  kan du hitta mer utförligare information om vad som ligger till grund för den första kursen och ännu mer frågor att repetera på inför din start hos oss!

Fråga 1:

Hur många gram natrium och hur många gram syre kravs för att främställa 6.2 g Na2O?

Utgå ifrån följande molmassor:

M(Na) = 23 g/mol

M(O)=16/ mol.

Länk till lösning

 

------------

 

Fråga 2:

Beräkna volymen av 1 mol gas vid -73◦C och ett tryck på 100 kPa.

Anta att:

R = 8.314 J mol−1 K−1 och att absoluta nollpunkten = -273◦C.

Länk till lösning

 

------------

 

Fråga 3:

Förklara vad som menas med entropi. Ge något exempel.

Länk till lösning

 

------------

 

Fråga 4:

Zink löser sig i saltsyra under kraftig värmeutveckling. Ge en balanserad reaktionsformel for denna reaktion. Är reaktionen endoterm eller exoterm? Motivera!

Länk till lösning

 

------------

 

Fråga 5:

Vad kännetecknar en svag respektive en stark syra? Beräkna pH-värdet i ättiksyra respektive saltsyra, båda med koncentrationen 0.5 mol/dm3.

Länk till lösning

 

------------

 

Fråga 6:

I en lösning är pH = 1. Beräkna vätejonkoncentrationen, [H+(aq)].

Länk till lösning

 

------------

 

Fråga 7:

Balansera reaktionsformeln CuO (s) +NH3 → Cu (s) +N2(g) +H2O (l). Vilket ämne reduceras och vilket ämne oxideras?

Länk till lösning

 

------------

 

Fråga 8:

Förklara kort vad som karaktäriserar följande bindningar. Rangordna även bindningarna utifrån hur starka de är.

a.) Jonbindning.
b.) Vätebindning.
c.) Kovalent bindning.
d.) van der Waals bindning.

Länk till lösning

 

------------

 

Fråga 9:

Vad innebär det att en kemisk reaktion nått jämvikt?

Länk till lösning

 

------------

 

Fråga 10:

En reaktion har jämviktskonstanten, K = 0.01
Vilken koncentration är högst efter det att jämvikt ställt in sig? Är det koncentrationen av reaktanter eller produkter?

Motivera svaret!

Länk till lösning

 

------------

 

Fråga 11:

Utveckla följande uttryck:

a.) (3x − 2)(3x − 2)

b.) 3(3x − 2(3x + 2)

c.) (x − 3)(x + 2)(x − 1)

Länk till lösning

 

------------

 

Fråga 12:

Ange värdet för:

•    lg(1)
•    ln(1)                              
•    lg(10)                            
•    ln(10)

Länk till svar

 

------------

 

Fråga 13:

Rita graferna till följande funktioner: 

a.) y = x2

b.) y = √x

c.) y = √x2

d.) y = ex

e.) y = ln(x)

f.) y = ln(ex)

Länk till svar

 

------------

 

Fråga 14:

Beräkna lutningen av linjerna som går igenom paren av punkter nedan. Rita gärna en liten skiss. 

•    (2,3) och (4,4)
•    (3,4) och (5,8)         
•    (6,4) och (3,7)

Länk till lösning

 

------------

 

Fråga 15:

En kalibreringskurva for spektrofotometrisk analys av [Cu2+] konstrueras genom att mäta absorbansen för några olika standardprover. Absorbansen vid några olika koncentrationer ges nedan. Det finns lite mätfel i absorbansvärdena, vilket betyder att kurvan inte blir spikrak, men en anpassad regressionslinje kan skapas på många olika sätt.

Koncentration

Absorbans

0.000

0.054

0.010

0.092

0.020

0.147

0.030

0.205

0.040

0.259

0.050

0.291

0.060

0.360

0.070 

0.391

0.080

0.448

0.090 

0.490

0.100

0.559

 

  • Anpassa en regressionslinje med kalkylator eller något lämpligt program och bestäm på så sätt en ekvation för kalibreringskurvan.

  • Bestäm slutligen koncentrationen i ett okänt prov som har absorbansen 0.386 när det mäts under samma förhållanden som standardkurvan.

Länk till lösning

 

------------

 

Lycka till!