Sektionerna för biologi och kemi utlyser härmed fyra teminsplatser vid University of Illinois at Urbana-Champaign, USA inför vårterminen 2020. Du har möjlighet att söka både en termin och ett läsår, men notera att läsårsplatser kan fördelas i mån av plats, i första hand kommer terminsplatser att fördelas.

I samband med denna utlysning kommer det att finnas möjlighet att ansöka om ett stipendium som till stor del täcker levnadsomkostnader för en termins utlandsstudier. Mer information om detta skickas till alla nominerade studenter.

 

För att vara behörig att söka platserna ska du:

  • Vara registrerad som student vid Stockholms universitet
  • Studera biologi eller kemi
  • Ha studerat i minst ett år
  • Kunna tillgodoräkna dig poängen vid hemkomst
Mer info om universitetet och kurser hittar du här: https://illinois.edu/

Frågor skickas till info.big@su.se, skriv Urbana-Champaign i ämnesraden

Ansökan

En komplett ansökan ska innehålla följande:

  • Ifyllt application form ( Ansökningsdokument (361 Kb) )
  • Godkännade att vi hämtar uppgifter om dig från LADOK, samt att du godkänner att vi sparar de uppgifter du gett om dig själv i samband med utvärderingen av din ansökan.
  • Ett personligt brev där du beskriver ditt syfte med utbytesstudierna och berättar om eventuella erfarenheter från till exempel föreningsengagemang/arbete, tidigare utlandsstudier och språkkunskaper. Brevet ska vara skrivet på engelska och vara max en A4-sida långt. Brevet ska vara skrivet på engelska
  • Ett rekommendationsbrev. Detta bör vara skrivet av någon som känner dig på den institution där du studerar, det kan vara en lärare, studievägledare eller labb assistent.

Skicka in detta till info.big@su.se senast den 25 september 2019. Ansökan ska vara märkt ”Ansökan Urbana-Champaign”, alla handlingar i ärendet kommer att diarieföras. För sent inkommen ansökan kommer inte att behandlas.

 

Urvalsprocess

Skulle fler personer söka än det finns platser, kommer urval att ske enligt följande:

Ansökningshandlingar bedöms utifrån följande rangordning:

1. Komplett ansökan

Ofullständiga och/eller sent inkomna ansökningshandlingar och/eller kompletteringar tas inte i beaktning. Fullständig ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast sista ansökningsdag.

2. Tidigare utbytesstudier

Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk och/eller institutionernas avtal och utbytesprogram. Det är inte möjligt att nomineras till ett lärosäte som man tidigare varit utbytesstudent vid.

3. Studieresultat

Antal högskolepoäng vid Stockholms universitet (dock max 120 hp) tagna under de senaste fyra terminerna samt pågående termin fram till utlysningens sista ansökningsdag och som är dokumenterade i LADOK.

De sökande delas upp i fyra urvalsgrupper där urvalsgrupp 1 består av studenter som har 120-101 hp, urvalsgrupp 2: 100-81 hp; urvalsgrupp 3: 80-61 hp samt urvalsgrupp 4: 60-45 hp. Urvalsgrupp 1 prioriteras före grupp 2 och så vidare.

och i andra hand på

Meritvärde, dvs betyg från alla delkurser under de senaste fyra terminerna samt pågående termin fram till utlysningens sista ansökningsdag och som är dokumenterade i LADOK vid Stockholms universitet.

4. Personligt brev

Beskriv ditt syfte med utbytesstudierna och berätta om eventuella erfarenheter från till exempel föreningsengagemang/arbete, tidigare utlandsstudier och språkkunskaper. Brevet ska vara skrivet på engelska och vara max en A4-sida långt, samt ditt rekommendationsbrev. Vi kan komma att kontakta den som skrev det.